Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Safe Project z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 4, kod pocztowy 02-820, adres e-mail: , tel. (22) 299 77 20.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, w szczególności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania współpracy oraz uzgodnienia treści i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie będzie naruszało praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,  aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka cookies

Witryna safeproject.pl używa cookies. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Na naszej witrynie wykorzystujemy jedynie „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe działanie serwisu.